Browsing by Author ต่อนภา ผุสดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูงพิทวัส สมบูรณ์; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด
Sep-2023การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อลักษณะสารประกอบฟีนอลในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสงในลูกผสมชั่วที่ 4 และชั่วที่ 5 ระหว่างข้าวพันธุ์แสง 5 และพันธุ์ปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; เกริกเกียรติ ปัญญาหล้า
Sep-2023การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงและไม่ไวต่อช่วงแสงในลูกผสมชั่วที่ 4 และชั่วที่ 5 ระหว่างพันธุ์ปิอิ๊ซู 1 และพันธุ์ปทุมธานี 1ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ต่อนภา ผุสดี; พีรดนย์ สุริยะธง
Dec-2563การคัดเลือกเพื่อลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงและปริมาณฟีนอลในเมล็ดสูงในประชากรรุ่นลูกระหว่างข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวแสง 5) และพันธุ์ปรับปรุงสมัยใหม่ (ปทุมธานี 1)ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พัทธพล ต้นกิ่ง
Mar-2020การปรับปรุงสายพันธุ์เกสรเพศผู้เป็นหมันและสายพันธุ์รักษาเกสรเพศผู้เป็นหมันของพริกโดยวิธีผสมกลับจุฑามาส คุ้มชัย; ต่อนภา ผุสดี; อัจจิมา ณ จินดา
Sep-2023การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและฟีโนไทป์ของลักษณะคุณภาพเมล็ดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่สูงของไทยต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด; ศิริลักษณ์ ตุ๊แสง
Oct-2563การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกในประชากรลูกผสมชั่วที่ ๒ ระหว่างข้าวก่า เจ้าสายพันธุ์ก้าวหน้า และข้าวพันธุ์สมัยใหม่ ปทุมธานี ๑ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี; ธนัชพร วิรัตนชัยวรรณ
2562ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของยีน SK2ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึกปฐมาภรณ์ มาสุด; ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี
2562ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงภัคจิรา จันทร์อินทร์; ศันสนีย์ จำจด; นริศ ยิ้มแย้ม; ต่อนภา ผุสดี
19-May-2023ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวก่ำในการตอบสนองต่อการพรางแสงใน ผลผลิต ปริมาณแอนโทไซยานินและการแสดงออกของยีนต่อนภา ผุสดี; นันทพัทธ์ ด่านปรีดานันท์
Apr-2023ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวหอมไทยในการตอบสนองต่อแมงกานีสในการสังเคราะห์ 2-Acetyl-1-Pyrroline และผลผลิตต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; วรวัจน์ อินประดิษฐ
Nov-2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; ต่อนภา ผุสดี; ชฎาพร พรหมเผ่า
Nov-2020ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดข้าว พันธุ์ชัยนาท 1ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี; เอกพันธ์ แซ่ย่าง
Dec-2564ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อความหอมและการแสดงออกของยีนในข้าวหอมพื้นเมืองไทยต่อนภา ผุสดี; ศันสนีย์ จำจด; นันท์นพิน ปันธิ
2562โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงในจังหวัดเชียงรายธัญญา วิริยา"; ศันสนีย์ จำจด; ต่อนภา ผุสดี