Browsing by Author จินดารัตน์ ชัยอาจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การลดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง: การทบทวนอย่างเป็นระบบเจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด; จินดารัตน์ ชัยอาจ; วราวรรณ อุดมความสุข
2561คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 6 เดือนแรกหลังได้รับการวินิจฉัยดานิล วงศ์ษา; ประทุม สร้อยวงค์; จินดารัตน์ ชัยอาจ
2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ประทุม สร้อยวงค์; จินดารัตน์ ชัยอาจ; เรณู มูลแก้ว
2563ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยวิกฤตกวีวรรณ ใจกล้า; จินดารัตน์ ชัยอาจ; มยุลี สำราญญาติ
2562ปัจจัยทำนายกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพัชรินทร์ คำแก่น; จินดารัตน์ ชัยอาจ; นิตยา ภิญโญคำ
2560ผลของกลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาต่อการกำเริบของโรค ในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพรสรวง วงศ์สวัสดิ์; จินดารัตน์ ชัยอาจ; นิตยา ภิญโญคำ
Sep-2557ผลของกลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาต่อการกำเริบของโรคในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจินดารัตน์ ชัยอาจ; นิตยา ภิญโญคำ; พรสรวง วงศ์สวัสดิ์
2560วิธีการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว: การทบทวนอย่างเป็นระบบพรสวรรค์ คิดค้า; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ; จินดารัตน์ ชัยอาจ
2561อาการหายใจลำบาก อาการอ่อนล้า และความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเพ็ญนภา ตาจิตต์; ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์; จินดารัตน์ ชัยอาจ