Browsing by Author กาญจนา โชคถาวร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Feb-2023การกู้เงินของผู้สูงอายุจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยากาญจนา โชคถาวร; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พันธุ์ธิช สีเทา
Nov-2020การดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กาญจนา โชคถาวร; จิรานันท์ ตาดทอง; Jiranan Tadthong
Nov-2020การตัดสินใจของชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการจากสถานบริการ ทันตกรรมเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ศันสนีย์ แอ่นดอน; Sunsanee Andon
Apr-2023การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจังหวัดเชียงใหม่อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; เวธกา พีรพุฒิโชค
2557การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; พระเหือง ตรา รัตนมุนี
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านม้งดอยปุยกาญจนา โชคถาวร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; กัญญารัตน์ แซ่ตั้ง
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแบบยั่งยืนในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ธวัชชัย อ้ายผง
Nov-2022การวิเคราะห์นโยบายโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ฤทัยรัตน์ กันธิยะ
Apr-2022การวิเคราะห์ปัจจัยการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; พรชัย วิสุทธิศักด; เมธิศ วุฒิฉายานันท์
2556การวิเคราะห์ผลกระทบของหนี้สาธารณะ ต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; กาญจนา โชคถาวร
Oct-2020การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่ค้างชำระและวิธีการจัดการหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิตของผู้บริโภควัยทำงาน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; กัญญ์ชล วัฒนากูล; ณัฐพงศ์ มานารัตน์
May-2566การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงอาหารระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ชาติชาย เขียวงามดี; ชนกนารถ งามขำ
2557การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประเสริฐ ไชยทิพย์; กาญจนา โชคถาวร; ศิริเนตร ณ วันจันทร์
2550การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / กาญจนา โชคถาวร, ไททัศน์ ภัยพิลัยกาญจนา โชคถาวร
2557การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; โศภชา นิโรธร
May-2021ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากการลงทุนล้งลำไยของชาวจีนในจังหวัดลำพูนพรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; ธัชชนนท์ กะผอ
Oct-2557ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล POLIS เพื่อปฏิบัติงานสืบสวนคดีอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5เศกสิน ศรีวัฒนานุกูล; กาญจนา โชคถาวร; นพฤทธิ์ กันทา
Jun-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ภัสชา ปินตาโมงค์; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ประเสริฐ ไชยทิพย์; กาญจนา โชคถาวร; สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน
Oct-2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; กัญณัฏฐ์ สุนันตา