Browsing by Author วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่วรวิทย์ พิลัยหล้า; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
Mar-2023ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้านในจังหวัดพะเยาภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; แสงทิวา สุริยงค์; พงศ์ศิริ ตารินทร์
Apr-2564ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; อาจรีย์ วันเมือง
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของสถาบันการเงินจุลภาคพัฒนาในจังหวัดพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิไลวรรณ จันทนุวงศ์; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
May-2564ความรู้และการปฏิบัติในการผลิตกระวานของเกษตรกร อำเภอนาหม้อจังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; จุฑามาส คุ้มชัย; ดำดวน อำไพทิบ
2561ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายกนกรัตน์ นันทะเสน; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ในอำเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบัวทอง แก้วหล้า; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่คณาธิป คำวัง; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวปกาเกอะญอในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
Oct-2021ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; พัชรินทร์ ครุฑเมือง; ศุภกิจ สิทธิวงค์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่จารุวรรณ ฟูตั๋น; สุรพล เศรษฐบุตร; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งกิ่งและช่อผลของกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; วงค์ลักณ์ วงค์ศิริ
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; พินิจ วันนา
Jul-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ดุษฎี ณ ลำปาง; นริศ ยิ้มแย้ม; วารุตม์ วิรัศมี
2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงนภาพร ทางทิศ; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร