Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 181 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญกลุ่ม SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand / กนกวลี รัตนนัยน;"Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand"กนกวลี รัตนนัยน์
2547การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินจริงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน 1 วัน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546 / มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์
2552การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between the exchange rate and the return to index of the Stock Exchange of Thailand by using Bivariate GARCH Model / ชนานุช จันทราชนานุช จันทรา
2539ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธนศักดิ์ ตันตินาคมธนศักดิ์ ตันตินาคม
2539การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระ เศรษฐเสถียรธีระ เศรษฐเสถียร
2540การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อสาธารณชนในตลาดแรกและพฤติกรรมราคาของหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิรวรรณ กิจชัยเจริญจิรวรรณ กิจชัยเจริญ
2542ศักยภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภาณุรัตน์ สวัสดีภาณุรัตน์ สวัสดี
2543การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ยุทธนา เรือนสุภายุทธนา เรือนสุภา
2538การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2536 / เธียรชัย อารยะรัตน์เธียรชัย อารยะรัตน์
2537การตัดสินใจเพื่อเข้าครอบงำกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลกระทบของการครอบงำกิจการต่อราคาหุ้น / วิมล ธีระภาพพันธ์วิมล ธีระภาพพันธ์