Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 337 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2549อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ในการเลือกใช้บริการโรงแรมเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ = Influences of services marketing mix on British tourists in choosing Chain Hotels in Chiang Mai province / ไตรภพ โคตรวงษาไตรภพ โคตรวงษา
2554ระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายสังคม = Marketing activities system by using application on social network / อนุพันธ์ สินสกลวัฒน์อนุพันธ์ สินสกลวัฒน์
2549การเปรียบเทียบทัศนคติต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตและการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผู้บริโภคที่ใช้และไม่ใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of attitudes Toward internet banking and perceived marketing mix between internet banking users and non-users in Amphoe Muang, Chiang Mai / ศันสนีย์ จรุงวิทยกิจศันสนีย์ จรุงวิทยกิจ
2545การส่งผ่านราคาระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย / สมลาภ ตั้งจิรโชติสมลาภ ตั้งจิรโชติ
2545โครงสร้างตลาดและวิถีตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งปีการผลิต 2543 / สมพร นันทะชัยสมพร นันทะชัย
2555การปรับตัวของร้านค้าปลีกท้องถิ่นด่อการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Adaptations of local retailers from the impacts of superstores in Mae Hong Son Provincce / สุรศักดิ์ แสงแก้วสุรศักดิ์ แสงแก้ว
2546การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง / ศิริพร พวงพันธุ์ศิริพร พวงพันธุ์
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการโรงแรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Influences of the service marketing mix on the selection of Thai customers using hotels service in Mueang District, Chiang Mai Province / ศศิกาญจน์ สุรินทร์ต๊ะศศิกาญจน์ สุรินทร์ต๊ะ
2553ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Corporate - customer satisfaction towards marketing mix factors of Piboon Concrete Company Limited / นุสรา อุดลนุสรา อุดล
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียวยุพาพิศ อินทร์เฉลียว