Request a document copy: การขาดแคลนแรงงานและปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายของผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรม ก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel