Request a document copy: ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel