Request a document copy: Effect of estrogen administration on hippocampal synaptic plasticity and neuronal insulin signaling in long term high fat-fed white rats = ผลของการได้รับเอสโตรเจนต่อการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานประสาทของสมองส่วนฮิปโปแคมพัสและการส่งสัญญาณของอินซูลินในสมองของหนูขาวที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเวลานาน / Wasana Pratchayasakul

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel