Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 588 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยกบุศริน เอี่ยวสีหยก
2545ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / จันทนา ทองชื่นจันทนา ทองชื่น
2545การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี / ปานจันทร์ จ่างแก้วปานจันทร์ จ่างแก้ว
2545คุณภาพบริการของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ / ปัญนิภา วนากมลปัณนิกา วนากมล
2545การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและพยาบาล / รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์
2545สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตรณัฐิยา พรหมบุตร
2545ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดีบัวทิพย์ ใจตรงดี
2545ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์นาถฤดี พรหมเถาว์
2545การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลลำพูน / เกษณี เอกสุวรรณเกษณี เอกสุวรรณ
2544ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้วบุปผา อินต๊ะแก้ว