Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2558พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ; วิลาสินี พิพัฒน์พัลลภ
2548ทัศนคติต่อการบริโภคเนื้อจระเข้ของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude toward concumption crocodile meat of consumers in Chiang Mai province / กชกร ธรรมมิโกมินทร์กชกร ธรรมมิโกมินทร์
2547พฤติกรรมการซื้อนมพาสเจอร์ไรซ์ของสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's buying behavior regarding Pasteurized Milk in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิริพร อังอดุลย์ศิริพร อังอดุลย์
2548พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี = Food consumption behavior of Cholangiocarcinoma Patient / ยุวรีย์ พอใจยุวรีย์ พอใจ
2553พฤติกรรมการใช้ก๊าซ NGV เพื่อทดแทนน้ำมันเบนซินของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ = Personal car user' behavior in substitution of gasoline with natural gas for vehicles (NGV) in Chiang Mai Province / กมลทิพย์ ละออกิจกมลทิพย์ ละออกิจ
2556พฤติกรรมการบริโภคนมและความเต็มใจจ่ายสำหรับนมอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Milk consumption behavior and willingness to pay for organic milk of consumer in Chiang Mai Province / นิตยา สง่างามวงศ์นิตยา สง่างามวงศ์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคต่อร้านอาหารที่เป็นมิตรกับมังสวิรัติที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing consumers selection of vegetarian friendly restaurants in Chiang Mai Municipality / เกรียงไกร กันทาธรรมเกรียงไกร กันทาธรรม
2546เปรียบเทียบการบริโภคผักและผลไม้และพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อ / นารีรัตน์ บุญลักษณ์นารีรัตน์ บุญลักษณ์
2546ค่านิยมในการบริโภคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยะดา ศิริเจริญไชยปิยะดา ศิริเจริญไชย
2546พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / สุรชัย ไชยนิตย์สุรชัย ไชยนิตย์