Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11840 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารสหกรณ์จำลอง โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่ / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
2549การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของแมงมุมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภาคเหนือของประเทศไทย = Rapid biodiversity assessment of the spiders of Doi Inthanon National Park, Northern Thailand / ธนภูมิ จามิกรานนท์ธนภูมิ จามิกรานนท์
2545ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยกบุศริน เอี่ยวสีหยก
2546การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเมือกกาแฟอาราบิก้า = Design and development of mucilage machine for Arabica coffee / พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
2542การแปรผันของทรอโพสเฟียริคโอโซนในภาคเหนือของประเทศไทย / กรรณิกา ปุรณะพรรค์กรรณิกา ปุรณะพรรค์
2547ผลของข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และการทำลายของด้วงงวงข้าว = Effect of milled rice varieties on the development and damage of rice weevil (sitophilus oryzae L.) / กนกวรรณ ศักดิ์สุริยากนกวรรณ ศักดิ์สุริยา
2545ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / จันทนา ทองชื่นจันทนา ทองชื่น
2548อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Influence of temperature on storage life and chilling injury of Mango cv. Choke Anan / จิราภรณ์ กัวะขุนทดจิราภรณ์ กัวะขุนทด
2545การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี / ปานจันทร์ จ่างแก้วปานจันทร์ จ่างแก้ว
2545คุณภาพบริการของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ / ปัญนิภา วนากมลปัณนิกา วนากมล