Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 898 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์นาถฤดี พรหมเถาว์
2552ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence and related factors among abused female adolescents / พนมวรรณ กำยานพนมวรรณ กำยาน
2552การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Situstional analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Songkhwae hospital, Nan province / จิรนันท์ ศิริเดชากุลจิรนันท์ ศิริเดชากุล
2545การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลลำพูน / เกษณี เอกสุวรรณเกษณี เอกสุวรรณ
2553ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวงจันทร์จีรา ยารวง
2544ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้วบุปผา อินต๊ะแก้ว
2544ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / สุภาพร มหาวรรณ์สุภาพร มหาวรรณ์
2545ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม / นงลักษณ์ พรหมติงการนงลักษณ์ พรหมติงการ
2553ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการเผยแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพแผนกผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร = Effect of standard precautions practice promotion on practice of professional nurses in operating department, Bamrasnaradura infectious diseases institute / อุทัยวรรณ สิงห์คำอุทัยวรรณ สิงห์คำ
2553ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม =Effect of information provision to mother on interaction between mother and preterm infant during feeding / ชรริน พูลศิลป์ชรริน พูลศิลป์