Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 125 (Search time: 0.141 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ทัศนคติของนักวิชาการเกษตรในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / ประภัสสร ทองประเสริฐแสงประภัสสร ทองประเสริฐแสง
2541ความรู้และความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สมคิด รัตนวงศ์ไชยสมคิด รัตนวงศ์ไชย
Dec-2557พฤติกรรมของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้ถุงผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอรชร มณีสงฆ์; ปาริฉัตร ชมภูรัตน์
2555คุณลักษณะของกิจการที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Firm characteristics affecting environmental disclosure of companies listed in industrial sector, The Stock Exchange of Thailand / บงกชรัตน์ เชพานุเคราะห์บงกชรัตน์ เชพานุเคราะห์
2546ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาค่าเสียโอกาสของการไม่แยกขยะในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย = Environmental problem awareness : A Study of opportunity cost of Non-sorting waste practice in Chiang Rai Municipality / กัญญาวีร์ ศรีบุรีกัญญาวีร์ ศรีบุรี
2548การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study of environmental and social disclosures of listed companies in resoures industry group in the stock exchange of Thailand / อังคณา อิรนพไพบูลย์อังคณา อิรนพไพบูลย์
2550ความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ด้านการจัดการสิงแวดล้อมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด = Opinions of residents surrounding Ratchaburi Power Plant toward environmental management of Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd. / บุณฑริกา เทพธรรมบุณฑริกา เทพธรรม
2549การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในการดูแลรักษาแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental evaluation for the Ping River conservation, Mueang District, Chiang Mai Province / ขวัญหทัย สถาปนาศุภกุลขวัญหทัย สถาปนาศุภกุล
2547บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาสวนส้มในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประยูร วรรณราชประยูร วรรณราช
2550บทบาทเชิงรุกของศาลในการบริหารจัดการคดีสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาศาลยุติธรรมภาค 5 และศาลอุทธรณ์ภาค 5 = Proactive role of the court in management of the environmental cases : a case study of the office of the court region 5 and the Court of Appeal Region 5 / วิโรม อินทสโรวิโรม อินทสโร