Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 135 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ผลการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับผู้เรียนที่มีการรวมกลุ่มต่างกัน / สุวิทย์ บั้งเงินสุวิทย์ บั้งเงิน
2538ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบควบคุมโดยนักเรียนและแบบควบคุมโดยโปรแกรมที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อุดม ชัยมงคลอุดม ชัยมงคล
2542การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องแผนที่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ประมวล บุญหลายประมวล บุญหลาย
2544การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชาวัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา / สุริศา พนาวัลย์สัมบัติสุริศา พนาวัลย์สมบัติ
2545การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / ฌาณทัศน์ พรมสาส์นฌาณทัศน์ พรมสาส์น
2545การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กกระบวนวิชา การถ่ายรูปทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริศนา กันกาปริศนา กันกา
2545การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อักษรล้านนา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มยุรี หินคำมยุรี หินคำ
2545การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชา คอมพิวเตอร์ชั้นสูงกับการศึกษา / ฐานันดร์ รัษฐานุวัติฐานันดร์ รัษฐานุวัติ
2545การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ / สุเธียร ปงเมฆสุเธียร ปงเมฆ
2545การสร้างข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค 016 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบ / ณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นสอนณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นสอน