Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 258 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การตัดสินใจซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Buyers' purchasing decisions for engine oils of car users in Mueang district, Chiang Mai province / ธารทิพย์ จันทรักษ์ธารทิพย์ จันทรักษ์
2555พฤติกรรมของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิต = Behavior of the elderly in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Life Insurance / สุพัตรา ณ หนองคายสุพัตรา ณ หนองคาย
2553การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อส้มสายน้ำผึ้งระหว่างผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Comparison purchasing honey tangerines dexision process between consumers in Chiang Mai Province and Bangkok / อิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำอิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำ
2553พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร = Behavior of Thai tourist from Bangkok towards traveling to Chiang Mai Province / จตุภัทร เบี้ยวบรรจงจตุภัทร เบี้ยวบรรจง
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ = Marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing car batteries / สุรกฤษฏ์ นาทธราดลสุรกฤษฏ์ นาทธราดล
2556พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior selecting Korean Restaurants in Ampho Mueang Chiang Mai / สิรินทิพย์ หอมขจรสิรินทิพย์ หอมขจร
2554พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior in purchasing goods and services from convenience stores in Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์ปณต มังฆะรัตน์พงศ์ปณต มังฆะรัตน์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using services of golf courses in Chiang Mai province / จรุงศักดิ์ โชติบางจรุงศักดิ์ โชติบาง
2555พฤติกรรมการเลือกซื้อพืชอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior to buy safety food crops in Mueang District, Chiang Mai Province / พรวิสาข์ ประเสริฐแสงพรวิสาข์ ประเสริฐแสง
2546การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในภาคเหนือตอนบนก่อนวิกฤตและหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ = The Analysis of structural change of household consumption behavior in upper nothe region before and after economic crisis / รณรงค์ ไชยสมบัติรณรงค์ ไชยสมบัติ