Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 258 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting buying choice between compulsory and voluntary car insurance policies in Chiang Mai Province / ชิดสุภางค์ อารยวุฒิกุลชิดสุภางค์ อารยวุฒิกุล
2550พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers buying behavior towards products and services on electronic commerce in Chiangmai province / ทัณฑิมา เชื้อเขียว;"Customers buying behavior towards products and services on electronic commerce in Chiangmai province"ทัณฑิมา เชื้อเขียว
2554ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะเนื้อไก่สดที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers preference for attributes of fresh chicken sold in modern retail stores in Chiang Mai Province / จักรกฤษณ์ ถาคำติ๊บจักรกฤษณ์ ถาคำติ๊บ
2555พฤติกรรมของผู้ประกอบการในการใช้สินเชื่อขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Entrepreneurs' behavior in applying Kasikorn Bank's microloan in Chiang Mai Province / สิริพันธุ์ กันธาสิริพันธุ์ กันธา
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพันของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting Decision Making Towards Japanese Eggplant Production Under Contract Farming of Farmers, Chiang Mai Province/ ยุทธพงษ์ ยอดชมภูยุทธพงษ์ ยอดชมภู
2547พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards second hand electrical appliances in Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / วงกต โอวาทสกุลวงกต โอวาทสกุล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณลักษณะของแก้วมังกรที่ผู้บริโภคซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between price and attributes of dragon fruit purchased by consumers in Chiang Mai Province / จันทร์จิรา ตันจินะจันทร์จิรา ตันจินะ
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of Sai Nam Pueng' mandarin in mueang district, Chiang Mai province / ศิรินพรรณ ปัญญาภวกุลชัยศิรินพรรณ ปัญญาภวกุลชัย
2552ความพึงพอใจต่อคุณลีกษณะไข่ไก่สดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Preference for fresh chicker egg attributes of consumers in Chiang Mai Municipality / ทองทิว สุขสบายทองทิว สุขสบาย
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of laboratory of dental clinics in Mueang district, Chiang Mai province / จักรพรรณ คำใจจักรพรรณ คำใจ