Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 350 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การสร้างแบบสังเกตด้านความสนใจ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / พรทิพย์ ศิระวงษ์พรทิพย์ ศิระวงษ์
2540การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / จรัญ ไชยศักดิ์จรัญ ไชยศักดิ์
2540การสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / อุไรวรรณ หาญวงค์อุไรวรรณ หาญวงค์
2540ผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบควบคุมโดยนักเรียนสองรูปแบบ ในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
2537สมการจำแนกการเลือกสถานศึกษาเพื่อเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทวน บุญติทวน บุญติ
2540การสร้างแบบฝึกทักษะการฟังจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ปิยฉัตร ศรีนาคปิยฉัตร ศรีนาค
2540การสร้างแบบสังเกตวัดจิตพิสัยวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เบญจวรรณ เจริญธรรมเบญจวรรณ เจริญธรรม
2540ผลการใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขันในการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ปลื้มจิต สุขเกษมปลื้มจิต สุขเกษม
2539การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง / ภคพจน์ ปวนอินตาภคพจน์ ปวนอินตา
2540ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล / วันทนีย์ บุญสุวรรณ์วันทนีย์ บุญสุวรรณ์