Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ผลของอุณหภูมิแวดล้อมต่ออุณหภูมิข้าวเปลือกและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวระหว่างเก็บรักษา = Effect of ambient temperature on paddy temperature and quality changes during storage / อารีรัตน์ จิตบุญอารีรัตน์ จิตบุญ
2548ผลของการลดความชื้นต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of drying on physical and chemical properties changes of paddy cv. Khao Dawk Mali 105 / ยุทธนา ทบด้านยุทธนา ทบด้าน
2547ผลของการบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of packaging on quality of milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 / ขนิษฐา คำวงศ์ขนิษฐา คำวงศ์
2548ผลของการเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิในการกองข้าวแบบต่างๆระหว่างรอการนวดต่อคุณภาพข้าวสาร = Effect of moisture content and temperature changes in different paddy stacking before theshing on milled rice quality / นุชนาท กิจบุญชูนุชนาท กิจบุญชู
2548ผลของอุณหภูมิข้าวกล้องก่อนการสีและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 = Effect of brown rice temperature and storage time on milling wuality of rice cv. Chinat l / เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อยเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
2546ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 / พัสกร เจียตระกูลพัสกร เจียตระกูล