Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม = The Role of schools in the Chiang Mai Municipality in managing environmental problems / ทรงพันธ์ ตันตระกูลทรงพันธ์ ตันตระกูล
2547ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Environmental community problems and management: a case study in Chiang Mai Municipality Community Area / ปรัชญา ทวีกุลปรัชญา ทวีกุล
2548การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ตำบลช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่ = People participation in waste water problem management in Klong Mae Kha, Tambon Changklan, Chiang Mai Municipality / บัณฑิต เผ่าวัฒนาบัณฑิต เผ่าวัฒนา
2547ผลกระทบจากการจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Impacts of solid waste management problems in the Chiang Mai Municipality / ต่อพงษ์ โฆสิโตต่อพงษ์ โฆสิโต
2547การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ย่านธุรกิจเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Waste water problem management in bussiness area of the Chiang Mai Municipality / สุพรรณ อินทะชัยสุพรรณ อินทะชัย
2547บทบาทการมีส่วนร่วมของชนชั้นกลางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of middle class people in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์
2547การจัดการปัญหาน้ำเสียจากบ้านพักอาศัย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Wastewater management in residential area in the Chiang Mai Municipality / ณัฎฐ์นภัส ทองใบณัฎฐ์นภัส ทองใบ
2547การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของสมาชิกองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Participation of the communities in protecting and solving problems of air pollution in the Chiang Mai Municipality / พัชรินทร์ รัตนวิภาพัชรินทร์ รัตนวิภา
2547การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณเส้นทางคมนาคมสายหลักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of environmental problems alongside the major transportation routes in the Chiang Mai Municipality / วิทยา สิงห์มณีวิทยา สิงห์มณี
2550การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านปัญหาฝุ่นละอองของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The envirnoment management of dust problem by people and public sectors in Chiang Mai municipality area / แคทราย ชีพธรรมแคทราย ชีพธรรม