GRAD-Health Sciences: Theses : [373] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 373
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2558การจัดเก็บข้อมูลลักษณะรูปแบบรองเท้าที่มีจำหน่ายใน ตลาดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการจำแนกประเภทรอยพื้นรองเท้าไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล; สุภาภรณ์ ทาสม
May-2558ผลของการฝึกความอ่อนตัวต่อความคล่องแคล่วว่องไว ในนักมวยไทยอาชีพค่ายเควสไทยแลนด์เพียรชัย คำวงษ์; ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์; ธนพงศ์ ขุนหารแก้ว
2555การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกป่นที่จำหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Aflatoxin contamination of ground chilli sold in fresh markets of Chiang Mai municipality / ดุจดาว ชูน้อยดุจดาว ชูน้อย
2555ผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายแบบพิลาทีสต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและระบบหัวใจ และปอด = Acute effects of pilates exercise on physiological responses of the cardiopulmonary system / อาภาภรณ์ จันทร์แก้วอาภาภรณ์ จันทร์แก้ว
2555ช่องว่างของข้อมูลข่าวสารระหว่างทันตแพทย์กับกลุ่ม วัยรุ่นตอนต้นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน = Information gap between dentists and early adolescents in orthodontic treatment / ธาวินี คำแก้วธาวินี คำแก้ว
2555การตรวจคัดกรองการปนเปื้อนสารเมลามีนด้วยชุดทดสอบในขนมที่มีนมเป็นส่วนประกอบซึ่งจำหน่ายบริเวณโรงเรียนอนุบาลเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Screening test of melamine contamination by test-kit in milked sweet sold around kindergartens at Mueang Chiang Mai District / สัณหจุฑา พวงมาลาสัณหจุฑา พวงมาลา
2012Development of an oligonucleotide ligation assay (OLA) for the detection of HIV-1 drug-resistant mutation / Sirikwan DokutaSirikwan Dokuta
2555การเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบโพรพริโอเซปทีฟ นิวโรมัสคูลาร์ ฟาสิลิเตชัน และการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้ต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวในนักกีฬาฟุตบอลชายสมัครเล่น = Comparison of acute effect of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching and static stretching on motor performance in amateur male football players / อภิวัฒน์ อมาตยกุลอภิวัฒน์ อมาตยกุล
2555การเปรียบเทียบความยาวกล้ามเนื้อข้อไหล่ระหว่างนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีและไม่มีอาการข้อไหล่เจ็บ = Comparison of shoulder muscle length between junior swimmers with and without shoulder pain / อิสราภรณ์ จันนัยนาอิสราภรณ์ จันนัยนา
2555ผลของการออกกำลังกายแบบพิลาทิสต่อการทรงตัวในกลุ่มวัยรุ่น = Effects of pilates-based exercise on balance in the adolescents / พรรณทิพย์ งามช่วงพรรณทิพย์ งามช่วง
2555ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้และแบบเคลื่อนไหวร่วมกับการอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนไหวต่อคิเนมาติกส์ของรยางค์ขาและสมรรถนะในการวิ่งระยะสั้น 100 เมตร = Effects of static and dynamic stretching combined with a dynamic warm-up on lower extremity kinematics and 100 meters sprint performance / นพวรรณ ธีระประดิษฐผลนพวรรณ ธีระประดิษฐผล
2555ผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีและที่ไม่มีการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้ต่อความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถนะในการวิ่งระยะสั้น = Effects of warm-up with and without static stretching on muscle flexibility and strength, and sprint performance / วิภาวดี กิจมีวิภาวดี กิจมี
2555ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวโดยมีและไม่มีการอบอุ่นร่างกายแบบผสมผสานต่อสมรรถนะในการกระโดดสูงและการวิ่ง 100 เมตร = Acute effects of dynamic muscle stretching with and without combined warm-up on vertical jump and 100 meters sprint performances / สุมาลี เกตุวงษ์สุมาลี เกตุวงษ์
2555ปัจจัยทางด้านสังคมและเศษฐกิจที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของคนไทยที่ทำงานในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ประเทศฟิลิปปินส์ = Social and economic factors affecting food consumption of Thai expatriate in Charoen Pokphand foods Philippines corporation / เกษร มาน้อยเกษร มาน้อย
2555การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ = Food consumption, exercising, stress coping and health status of professional nurses / ศรีพรรณ ตันเจริญศรีพรรณ ตันเจริญ
2555การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Work related illnesses and injuries among farmers in huamuang Sub-district, Song District, Phrae Province / ธนาวุฒิ ธรรมจักรธนาวุฒิ ธรรมจักร
2555ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effect of core muscle strength training on dynamic balance of Chiang Mai University Demonstration School football player / ณัฐภูมิ จันทราชณัฐภูมิ จันทราช
2555ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษา กลุ่มทำโครงร่ม = Occupational health hazards, illnesses and injuries related to work among informal workforce : a case study of umbrella frame group / ปรีชา ชัยชนันท์ปรีชา ชัยชนันท์
2555การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว ระดับอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 = Public health emergency response of surveillance and rapid response team at district level in North Eastern region : a case study on influenza A H1N1 / ปิติสุข พันสอนปิติสุข พันสอน
2555ผลการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ สำหรับคนไทยต่อน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอว = Effect of practice following food dietary guidelines for Thais on body weight and waist Cirumference miss luckana pomson / ลักขณา พรหมศรลักขณา พรหมศร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 373