Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
2545เงื่อนไขในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง จังหวัดแพร่ / มะลิวัลย์ โสภามะลิวัลย์ โสภา
2546การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / กัลยาณี สุวรรณประเสริฐกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ
2546พัฒนาการของเกษตรกรรมเพื่อการค้า : กรณีศึกษาการผลิตไผ่ตงในตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / วารินทร์ วงษ์วรรณวารินทร์ วงษ์วรรณ
2546การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุโข เสมมหาศักดิ์สุโข เสมมหาศักดิ์
2552การออกแบบฐานข้อมูลการแบ่งส่วนเส้นเชิงพลวัตเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย : กรณีศึกษาเส้นทางจักรยานเสือภูเขา = Designing dynamic segmentution database for accuracy improvement in network analysis : a case study of mountain bike trail / สวลักษณ์ ศิริดลสวลักษณ์ ศิริดล
2552จำนวนและตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดินเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT 5 = Ground control poing numbers and placement for geometric correction of SPOT 5 / อาสิต ลาภพระแก้วอาสิต ลาภพระแก้ว
2535การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยต่าง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / สถล บุรารักษ์สถล บุรารักษ์
2537การใช้ที่ดินและความเหมาะสมของที่ดินในเขตพื้นที่ โครงการปฏิรูปที่ดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / วีระพันธุ์ วีระญาโณวีระพันธุ์ วีระญาโณ
2537การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบของการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2524-2534 / สราวุธ ทิพย์เดโชสราวุธ ทิพย์เดโช