Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.03 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
2545เงื่อนไขในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง จังหวัดแพร่ / มะลิวัลย์ โสภามะลิวัลย์ โสภา
2546การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / กัลยาณี สุวรรณประเสริฐกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ
2546พัฒนาการของเกษตรกรรมเพื่อการค้า : กรณีศึกษาการผลิตไผ่ตงในตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / วารินทร์ วงษ์วรรณวารินทร์ วงษ์วรรณ
2546การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุโข เสมมหาศักดิ์สุโข เสมมหาศักดิ์
2544การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่ / ทัตยา เพ็ชรภู่ทัตยา เพ็ชรภู่
2543การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมต่างระดับความละเอียดและระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว / อภิรดี สรวิสูตรอภิรดี สรวิสูตร
2545การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางผังการใช้พื้นที่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงจันทร์ วุฒิสารดวงจันทร์ วุฒิสาร
2543การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลก / นุชนารถ เดชแพนุชนารถ เดชแพ
2545การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย / มัณฑนา ทิพย์วารีรมย์มัณฑนา ทิพย์วารีรมย์