Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.015 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การช่วงชิงอัตลักษณ์ กระเทย ในงานคาบาเรต์โชว์ / เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยาเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
2554ผู้หญิงม้งชายขอบ : การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น = Marginal Hmong women: space-making and empowerment of gender power relations in translocal context / เสาวณีย์ น้ำนวลเสาวณีย์ น้ำนวล
2550เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาฝายน้ำตาน = Gender and development in Lao rural society : a case study of the Nam Tan Development Project / ภูมิวิไล ศิริพลเดชภูมิวิไล ศิริพลเดช
2551เพศภาวะและความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านวัฒนธรรมการดื่มกิน = Gender and power relations through drinking and eating culture / เทวัญ ประจักษ์พนาเทวัญ ประจักษ์พนา
2551ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศภาวะระหว่างผู้หญิงแรงงานอพยพชนบทกับครอบครัวชุมชนและรัฐก่อนและหลังนโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Gender power relations of rural migrant women and family, community and the state before and after new economic mechanism of Lao People Democratic Republic / ณรงค์ศักดิ์ ชัยราชณรงค์ศักดิ์ ชัยราช
2547คุกหญิงกับการเลื่อนไหลและหลากหลายของเพศสภาพ = Women's prisonand the fluidity and diversity of gender / ศิริจินดา ทองจินดาศิริจินดา ทองจินดา
2545พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์