Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 484 (Search time: 0.039 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ : การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน / สุรสม กฤษณะจูฑะสุรสม กฤษณะจูฑะ
2547พลวัตของการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเมืองลำปาง / จิตรานุช ณ มาจิตรานุช ณ มา
2547การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยาของเมืองกับการเกิดอาชญากรรม : กรณีศึกษาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / วิฑูรย์ จรัศเสนากุลวิฑูรย์ จรัสเสนากุล
2547การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน : บูรณาการการจัดการแสดงของช้างในบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ / ศรีไพร พริ้งเพราะศรีไพร พริ้งเพราะ
2554ผู้หญิงม้งชายขอบ : การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น = Marginal Hmong women: space-making and empowerment of gender power relations in translocal context / เสาวณีย์ น้ำนวลเสาวณีย์ น้ำนวล
2548พัฒนาการของการขนส่งทางถนนและความเป็นพลวัตของการใช้ที่ดินในเขตชานเมืองเชียงใหม่ = Transportation development and land use dynamics in Chiang Mai Urban Fringe / ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตรณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร
2005Decentralization and local politics of forest management in Vietnam: a case study of Co Tu ethnic community = การกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นของการจัดการป่าไม้ในประเทศเวียดนาม: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์เกอตู / Hoang Huy TuanTuan, Hoang Huy
2553จากนาข้าวสู่นากุ้ง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย = From rice field to shrimp pond: changes of livelihood and environment in the rice basket area of Thailand / วีระนุช แย้มยิ้มวีระนุช แย้มยิ้ม
2005Community and identities : the politics of place of the Lisu in Northern Thailand = ชุมชนและอัตลักษณ์: การเมืองของพื้นที่ของชาวลีซูในภาคเหนือของประเทศไทย / Joseph R. RicksonRickson, Joseph R.
2548ความเจ็บป่วย อำนาจ และปฏิบัติการของการแพทย์ชีวภาพ : เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลชุมชน = Illness, power and biomedical practices : the narratives from Community Hospital / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดีอติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี