Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 382 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การจัดการป่าไผ่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Community participation in bamboo forest management: A Case study in the area of Doi Tung Development Project, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province / สามารถ สุมโนจิตราภรณ์สามารถ สุมโนจิตราภรณ์
2548ผู้หญิงอกหักในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้หญิงอกหักประกอบอาชีพพยาบาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Broken-hearted women in Thai society : a case study of broken-hearted nurses, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ทับทิม ข้ามสามทับทิม ข้ามสาม
2548การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ - พฤติกรรมของการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = A Spatio- behavioral analysis of commercial dairying in Chai Prakan District, Chiang Mai Province / รัชพล สัมพุทธานนท์รัชพล สัมพุทธานนท์
2548การค้าหญิงกับมิติเรื่องเพศวิถีและสื่อลามกในอินเตอร์เน็ต = Trafficking in women, sexuality and pornography on the internet / ชายไทย รักษาชาติชายไทย รักษาชาติ
2549ผลกระทบของการผลิตและการใช้ที่ดินอย่างเข้มต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาบ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of intensive production and land use on water resource management : a case study of Cholae Village, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วันวิสาข์ สมควรวันวิสาข์ สมควร
2549พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินในเขตป่าบุ่งป่าทามในลุ่มน้ำมูลตอนกลาง = Dynamism of local knowledge in water and land resource management in flooded forest areas in the middle reach of Mun river basin / ครรชิต พิระภาคครรชิต พิระภาค
2554การสร้างอัตลักษณ์ผู้หญิงลาวโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ ค.ศ. 1975 ถึงปัจจุบัน = Construction of Lao women's identity by the government of Lao people's democratic republic since 1975 to the present / สมหมาย ศรีบุญเฮืองสมหมาย ศรีบุญเฮือง
2549พัฒนาการทางพื้นที่ของการเพาะปลูกไม้ผลเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial development of commercial fruit gardening in Mae Sun Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / สุวิมล มหาวงศ์สุวิมล มหาวงศ์
2531ระบบลำน้ำและอัตราการพังทลายของภูมิประเทศที่มีการพังทลายของดินสูง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / จาตุรนต์ แสงศรจาตุรนต์ แสงศร
2528การย้ายถิ่นในประเทศ : การศึกษาจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 / อนันต์ชัย คงประเสริฐอนันต์ชัย คงประเสริฐ