Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 382 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546สิทธิและพื้นที่ของชุมชนประมงแม่น้ำอิงในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์
2546ความพึงพอใจของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อนโยบายการพักชำระหนี้ 3 ปี ของรัฐบาล : กรณีศึกษาในเขตอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย / กฤษดา ว่องวรภัทรกฤษดา ว่องวรภัทร
2546ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการบริหารงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่สู่ชุมชนในจังหวัดลำพูน / สุพจน์ กันทรัญสุพจน์ กันทรัญ
2546ลื้อผานม: การพัวพันทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สันติพงษ์ ช้างเผือกสันติพงษ์ ช้างเผือก
2546การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุโข เสมมหาศักดิ์สุโข เสมมหาศักดิ์
2546ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากการที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นฝากขัง : กรณีศึกษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ / สาธิต อิ่นสุขศรีสาธิต อิ่มสุขศรี
2546ความเป็นชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว / วาสนา ละอองปลิววาสนา ละอองปลิว
2546พัฒนาการของรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบการผลิตพืช : กรณีศึกษา ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์
2547การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ : การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน / สุรสม กฤษณะจูฑะสุรสม กฤษณะจูฑะ
2547พลวัตของการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเมืองลำปาง / จิตรานุช ณ มาจิตรานุช ณ มา