Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 382 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : พัฒนาการ รูปแบบการจัดการ และศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน / นครินทร์ ชัยแก้วนครินทร์ ชัยแก้ว
2546ทัศนะของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาบ้า / วรการ ปัญณะวิชัยวรการ ปัญณะวิชัย
2546พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
2545เงื่อนไขในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง จังหวัดแพร่ / มะลิวัลย์ โสภามะลิวัลย์ โสภา
2546การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / กัลยาณี สุวรรณประเสริฐกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ
2546อุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนกลาง : พื้นที่เสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไข / วรุตม์ นาฑีวรุตม์ นาฑี
2546การช่วงชิงอัตลักษณ์ กระเทย ในงานคาบาเรต์โชว์ / เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยาเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
2546พัฒนาการและการแพร่กระจายของการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / อรุณี ไชยวงค์อรุณี ไชยวงค์
2546พลวัตลัทธิพิธีกรรมการลงผี : กรณีศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างม้าขี่ ลูกเลี้ยง และผีเจ้านายในจังหวัดเชียงใหม่ / เอกสิทธิ์ ไชนปินเอกสิทธิ์ ไชยปิน
2546พัฒนาการของเกษตรกรรมเพื่อการค้า : กรณีศึกษาการผลิตไผ่ตงในตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี / วารินทร์ วงษ์วรรณวารินทร์ วงษ์วรรณ