Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 140 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Readiness of tambon municipality in transfer of education management: a case study of Tambon Ban Hong, Changwat Lamphun / สุริยัน ชมภูธัญสุริยัน ชมภูธัญ
2541ความคาดหวังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช / อภิญญา สุมาอภิญญา สุมา
2541การทดแทนสังคมของพืชบนพื้นที่ไร่เก่า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างป่าผสมผลัดใบกับป่าดิบเขา ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / เอกพงค์ วรรณจักร์เอกพงค์ วรรณจักร์
2546ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการเลือกตั้งทั่วไป = Problems of law enforcement of Chiang Mai provincial election commission in preventing and supporting the corruption in the general election / อินทรัตน์ ยอดบางเตยอินทรัตน์ ยอดบางเตย
2546ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จารุณี แก้วทองจารุณี แก้วทอง
2546ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขอการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 ขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของบริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด / เจริญศิรตา จิตศักดานนท์เจริญศิรตา จิตศักดานนท์
2546บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายหลังปี พ.ศ. 2537 = Roles and authorities of the Community Heads Concerning the people's security and order after B.E. 2537 / ชาญ คำวรรณชาญ คำวรรณ
2546ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อระบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง = Expectations of the people in the Chiang Mai Municipality towards the Mayor's Direct election system / วรกร ตันตรานนท์วรกร ตันตรานนท์
2546ปัจจัยที่นำไปสู่การค้ายาเสพติดของชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาผู้ต้องโทษเผ่าม้งในจังหวัดเชียงใหม่ / วันชัย พรหมโชติวันชัย พรหมโชติ
2546บทบาทของธุรกิจชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทในภาคเหนือของประเทศไทย / ธิเดช จันทราเดชธิเดช จันทราเดช