Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อระบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง = Expectations of the people in the Chiang Mai Municipality towards the Mayor's Direct election system / วรกร ตันตรานนท์วรกร ตันตรานนท์
2546ความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุนทร ยามศิริสุนทร ยามศิริ
2548การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545-2549) = The 5-year municipality development planning by public participation in Chiang Mai Municipality (B.E.2545-2549) / ปนัดดา บรรเลงปนัดดา บรรเลง
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ = People participartion in Chiang Mai minicipality planning / ราชิน ตันตรานนท์ราชิน ตันตรานนท์
2548การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of eligible voters in Mengrai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์
2549การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Mass transit service in Chiang Mai Municipality / นิภา ศรีศิลปนันท์นิภา ศรีศิลปนันท์
2549การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of the women in Meng Rai Sub-district, Chiang Mai Municipality / สกาวเดือน เวชสัมพันธ์สกาวเดือน เวชสัมพันธ์
2549เงินกู้นอกระบบกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนเงินล้าน) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Informal loans and the village and community's fund management process (Million Fund) in Chiang Mai Municipality / ภูรินท์ แก้วโมราเรืองฤทธิ์ภูรินท์ แก้วโมราเรืองฤทธิ์
2531การศึกษารูปแบบการขยายตัวของแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ยาใจ กอนวงษ์ยาใจ กอนวงษ์
2552พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการใช้บริการรถขนส่งมวลชนสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Undergraduate students' belavior in using the service of public transportation of Chiang Mai Municipality / นัฐพงษ์ เป็งใจยะนัฐพงษ์ เป็งใจยะ