Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.013 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตัดสินใจในเรื่องที่พัก : กรณีศึกษาพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Decision making in accommodation : A case study of workers in the Northern Region Industrial Estate / จักรี แข็งธัญกิจจักรี แข็งธัญกิจ
2546ทัศนคติในการใช้บัตรเอทีเอ็มของผู้ใช้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / รมย์ สาธิตพัฒนศิริรมย์ สาธิตพัฒนศิริ
2546สภาพการทำงานและสวัสดิการของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / วารุณี ลังกาพินธ์วารุณี ลังกาพินธ์
2547ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกต่อการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าทางศุลกากร : กรณีศึกษาที่ทำการศุลกากรประจำเขตอุตสาหกรรมส่งออก (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน) = The Opinions of entrepreneurs in export processing zone toward customs inspection formality: a case study of office of the customs, export processing zone (Northern Region Industrial Estate, Lamphun) / กฤช กรรณฐสุทธิ์กฤช กรรณฐสุทธิ์
2552ผลของมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Impact of industrial pollution on people's health in the Northern Industrial Estate / นงค์นุช สาวะจันทร์นงค์นุช สาวะจันทร์