Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุนทร ยามศิริสุนทร ยามศิริ
2546ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes of the persons concemed toward the process of the election commission recruitment of Chiang Mai province / ภาวัต เทียมกลิ่นภาวัต เทียมกลิ่น
2548การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of eligible voters in Mengrai Sub-district, Chiang Mai Municipality / ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์ปิยะรัตน์ ตันตรานนท์
2549ปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจในการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors motivating the people in voting for members of parliament in constituency 1, Chiang Mai Province / นภาพร ยามศิรินภาพร ยามศิริ
2548ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ = Problems and obstacles of people's participation in direct mayoral election: a case study of U-mong Municipality / พัฒนเดช สมบูรณ์ชัยพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย