Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 19 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการใช้โครงสร้างกรมตำรวจรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วีรชน บุญทวีวีรชน บุญทวี
2537ทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับคดีความยุติธรรมในการดำเนินการสอบสวนของตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ / สุรเชษฐ์ โทปุญญานนท์สุรเชษฐ์ โทปุญญานนท์
2537ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปราบปรามการก่อการจลาจล : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ / อนุรัตน์ กิจประเสริฐอนุรัตน์ กิจประเสริฐ
2537ความร่วมมือของประชาชนในการเป็นพยานในคดีอาญาต่อตำรวจ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มงคล สัมภวะผลมงคล สัมภวะผล
2544คุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ร้อยตำรวจเอกภัทรวุฒิ อุตภิระภัทรวุฒิ อุตภิระ
2545ปัจจัยที่มีต่อขวัญของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ / ร้อยตำรวจเอกมานพ คนหลักมานพ คนหลัก
2545ทัศนคติของประชาชนผู้ใช้บริการต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / พิภพ ประทุมวัลย์พิภพ ประทุมวัลย์
2545การประเมินผลโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบลในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / เอกทัศน์ ชัยพรหมเอกทัศน์ ชัยพรหม
2546ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ศักดิ์ศรี ยะปาละศักดิ์ศรี ยะปาละ
2544ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ / พงศธร เตมีศักดิ์พงศธร เตมีศักดิ์