Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.11 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545สติและวิธีการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / พรพิศ ศิริวิสูตรพรพิศ ศิริวิสูตร
2540คำสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา / พระประหยัด หงษ์นวลพระประหยัด
2541การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง อัตตสัมมาปณิธิในพระพุทธศาสนา / พูนชัย ปันธิยะพูนชัย ปันธิยะ
2544การศึกษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิภาษาบาลี ฉบับล้านนากับฉบับภาคกลาง / สมหวัง อินทร์ไชยสมหวัง อินทร์ไชย
2545สมณเพศกับเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาท / พระมหานรินทร์ สุธรรมนรินทร์, พระมหา
2549ปัญหาและทางออกของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา = Problems and solutions of old people according to Buddhist Principles / พระบุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร)บุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร), ภิกขุ
2541การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ทาน ในพระพุทธศาสนา / พระมหาสง่า ไชยวงศ์สง่า, พระมหา