Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Public mind in theravada Buddhism / พระนรินทร์ คำเรืองพระนรินทร์ คำเรือง
2531แนวคิดเรื่อง ครู ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา / เรือนสาย รู้บุญเรือนสาย รู้บุญ
2545สติและวิธีการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / พรพิศ ศิริวิสูตรพรพิศ ศิริวิสูตร
2534ทัศนคติแบบอไญยนิยมในพุทธศาสนา / ชุติมา อุ่นวงศ์ชุติมา อุ่นวงศ์
2536พุทธธรรมกับปรัชญาการรักษาโดยกิจกรรมบำบัด / เทียม ศรีคำจักรเทียม ศรีคำจักร
2532แนวคิดเรื่อง การพัฒนาชุมชน ในพุทธศาสนา / บุญตัน หล้ากองบุญตัน หล้ากอง
2533การศึกษาความคิดเรื่อง รูป ในพุทธศาสนา / นันทพร วรกุลนันทพร วรกุล
2531กรณีศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมและผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของคุณแม่สิริ กรินชัย / สุมาลี อินทรวนิชสุมาลี อินทรวนิช
2539การพัฒนาตนเองด้วยทางสายกลาง / วรรณดี หนูหลงวรรณดี หนูหลง
2540คำสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา / พระประหยัด หงษ์นวลพระประหยัด