Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 34 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / เสาวนีย์ กันทะแสนเสาวนีย์ กันทะแสน
2545ห้องสมุดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : โครงการต้นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ พยอมไพรอรุณรัตน์ พยอมไพร
2545แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / สุดารัตน์ แสงจำนงค์สุดารัตน์ แสงจำนงค์
2545แนวทางการพัฒนาโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ทัศภรณ์ นาคเขียวทัศภรณ์ นาคเขียว
2545ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ / กมลวรรณ กาญจนกิตติกมลวรรณ กาญจนกิตติ
2545การส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว / กฤตยา จักรสารกฤติยา จักรสาร
2545แนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / วราลักษณ์ เศรษฐเสถียรวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / อชิรญา คุณประดิษฐ์อชิรญา คุณประดิษฐ์
2545ประสิทธิภาพของสื่อในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / ประภาวลัย คชศิลาประภาวลัย คชศิลา
2545รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำปิง / ส่งศรี วงษ์เวชส่งศรี วงษ์เวช