HUMAN: Theses : [650] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 650
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2020กระบวนการทางจิตวิทยาในการย้ายถิ่นของคนเมืองกรุงสู่ชนบทธีรวรรณ ธีระพงษ์; พีรพล จิรปฐมสกุล
Aug-2020แนวทางการจัดการความรู้ด้านงานพัสดุของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6ชัยวัฒน์ นันทศรี; พัชราภรณ์ อุตตมา
Jul-2020การสร้างออนโทโลยีสำหรับการสืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางด้านล้านนา เพื่อพัฒนาเว็บเชิงความหมายธนพรรณ กุลจันทร์; ธีรวุฒิ สุทธิเย็น
Jul-2020แนวทางการจัดบริการห้องสมุดสำหรับผู้สูงอายุในห้องสมุดประชาชน ภาคเหนือของประเทศไทยพรชนิตว์ ลีนาราช; ทานตะวัน มหาวรรณ์
Jul-2020นัยแฝงในอารมณ์ขันผ่านนิตยสารขายหัวเราะรองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์; รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์; นันทวรรณ ทองเตี่ยง
Jul-2020บุญช่วย ศรีสวัสดิ์: ผู้ประกอบการ ปัญญาชน และนักการเมือง กับความเปลี่ยนแปลงของเชียงรายและสังคมไทยศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์; ทศพล ศรีนุช
Jun-2020พลวัตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน จีนฮกจิวในอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี; สิรีธร ถาวรวงศา
May-2020การวิเคราะห์และการจัดหมวดหมู่ความรู้ล้านนาอาจารย์ ดร. วรรษพร อารยะพันธ์; นริศรา พรมศิริ
May-2020พฤฒพลัง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายในน้ำผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์; ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร; กิตติพงษ์ รักไทย
May-2020ความรู้ความเข้าใจและปัญหาการใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิ ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทยอาจารย์ ดร.วรรษพร อารยะพันธ์; ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
Apr-2020ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสุขในมุมมองของรัฐและสื่อสิ่งพิมพ์ไทย พ.ศ. 2501-2515ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ; จารุกิตติ์ เชียงจันทร์
May-2020Hegemony and Its Impacts on Identities and Diasporic Experiences in Amitav Ghosh’s The Glass PalaceAssistant Professor Dr. Isaraporn Pissa-ard; Intharasuwan Punjanakkakorn
Apr-2020กระบวนการเกิดขึ้นของ “มวยไทย” ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; กัมปนาท เอกฉาย
Apr-2020การพัฒนาระบบฐานความรู้วัฒนธรรมไทลื้อจังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี; ทิพย์สุดา แสนโส
Apr-2020รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจารย์ ดร. อารยา ผลธัญญา; ธนวัฒน์ มณี
Mar-2020อิทธิพลของความเมตตากรุณาต่อตนเองที่มีต่อพรหมวิหารสี่และความสุขของจิตอาสาในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์; ผศ.ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; ภัทรพงษ์ ธามรงค์ปรีชาชัย
Apr-2020Multimodal Discourse Analysis on the Ideology and Identity of a Collectivist Society in the Thai TV Series Laa and Bangrak Soi 9/1Asst. Prof. Dr. Bordin Chinda; Nadtakorn Chawakulkanjanakit
Nov-2014การตีความมิติทางสังคมในพระพุทธศาสนาเถรวาทสยาม ราชวัตร; สมหวัง แก้วสุฟอง; ปฏิภาณ มะวงศ์ไว
Oct-2014ศีลกับการบรรลุนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาทปรุตม์ บุญศรีตัน; พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์; สยาม ราชวัตร; ธันย์ธนัช ศรีนวลไชย
Nov-2014การพัฒนาชีวิตมนุษย์ในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่วรรณวิสาข์ ไชยโย; สุโรจนา อาษาศึก
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 650