HUMAN: Theses : [748] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 748
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Sep-2023การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาวรรษพร อารยะพันธ์; สุพิฌา เนียมทรัพย์
18-Nov-2566แผนที่ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาวรรษพร อารยะพันธ์; ภคมน เจริญสุข
8-Dec-2566การสืบทอดศิลปะการแสดงซอของบัวซอน ถนอมบุญภักดีกุล รัตนา; ศราวุฒิ โอฆะพนม
10-Dec-2023การประกอบสร้างสังคมแม่แจ่มระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2563วราภรณ์ เรืองศรี; ทศพล กรรณิกา
Nov-2566เซ็กส์ในไซบอร์กปิยมาศ ใจไฝ่; ศุภรัช พงศ์คุณาพร
26-Dec-2016Concept of freedom from the socialist perspectives of the universal basic incomeFisher, Christopher A.; Phisit Kotsupho; Busara Rakphong
6-Dec-2560ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น เมืองสวรรคโลก พ.ศ.๒๔๗๕-ปัจจุบันอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; ธีรญา ชาวนา
23-Apr-2563รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอารยา ผลธัญญา; ธนวัฒน์ มณี
Aug-2023ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการบำบัดด้วยการยอมรับและการให้สัญญาในรูปแบบออนไลน์ ต่อการฟื้นฟูพลังใจในผู้ที่มีภาวะระยะยาวของโควิด-19ธีรวรรณ ธีระพงษ์; กลัญญุ คชวัต
Apr-2018ทรัพย์สินทางปัญญาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยวรรษพร อารยะพันธ์; ณัฐณิชาช์ โถดอก
Mar-2018สามัญชนในหัวเมืองฝ่ายเหนือกับการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่ สยาม พ.ศ. 2400-2450เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช; ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
Jul-2018การสร้างสัญญะทางสังคมผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทยวิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง; ฐิติญาดา ลี้วิเศษ
Jul-2018ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความผูกพันต่อองค์การชูชัย สมิทธิไกร; จีราพร สุวรรณเดช
Oct-2023Yuriko Saito’s criticism of Kant’s conception of the beautifulNahum Brown; Athip Duangthip
Aug-2023การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของผู้มีบุตรยากที่รับการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; ณัฏฐ์พิมล ปิ่นไชยธนา
Aug-2023ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือของประเทศไทยวีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; จุฑามาศ จันต๊ะโมกข์
Mar-2017Concept of love from Irving Singer’s perspectiveChristopher Fisher; Phisit Kotsupho; Suyada Channart
Aug-2018Psychoanalytic study of the main female characters’ emergence of self-identity in Black Swan and The Red ShoesChalathip Wasuwat; Wansao Issaragumphot
Aug-2019การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวมอญ ในจังหวัดลำพูนวรรษพร อารยะพันธ์; นันทวรรณ ม่วงใหญ่; วธูสิริ ใจกลาง
Aug-2019ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการผัดวันประกันพรุ่งทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์; มณีเนตร สอนทุ่ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 748