Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / สุจิตรา อินทรรัศมีสุจิตรา อินทรรัศมี
2537ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พยอมศรี ไรซ์พยอมศรี ไรซ์
2537ผลของการสอนแบบ เอ็ม ไอ เอ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เบญจมาศ โกมลไสยเบญจมาศ โกมลไสย
2537ผลของการเรียนโดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วรพรรณ สิทธิเลิศวรพรรณ สิทธิเลิศ