Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การสอนอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ การรู้คำศัพท์ และทัศนคติเชิงบวกต่อการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / จักริน โพธิ์ทองจักริน โพธิ์ทอง
2546การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้วจตุพร เพชรแก้ว
2555การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Use of lexical approach to promote English vocabulary knowledge, reading ability, and motivation among higher vocational certificate students / ชลฤทัย ชื่นบานชลฤทัย ชื่นบาน
2548การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแนวการสอนแบบ เอ อาร์ ซี = Promoting English reading comprehension and vocabulary knowledge of mathayom suksa 5 students through ARC approach / ดุษฎี รังษีชัชวาลดุษฎี รังษีชัชวาล
2534ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์กับการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติ