Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.026 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การใช้วิธีการสอนแบบตรงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of Direct Instruction for Promoting English Reading Comprehension and Motivation of a Student with Learning Disability / ปนัดดา ปานะนิลปนัดดา ปานะนิล
2538ผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเขาที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ / ปานเสก สุทธปรีดาปานเสก สุทธปรีดา
2546การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ยุวดี โปธายะยุวดี โปธายะ
2555การใช้กลวิธีการอ่านแบบอาร์อีเอพี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using REAP reading strategies to promote english reading, summary writing abilities and analytical thinking skill among Mathayom Suksa 4 students / เพียรศิลป์ ปินชัยเพียรศิลป์ ปินชัย
2555การใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Use of lexical approach to promote English vocabulary knowledge, reading ability, and motivation among higher vocational certificate students / ชลฤทัย ชื่นบานชลฤทัย ชื่นบาน
2548การใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษและการคิดไตร่ตรองของผู้เรียน = Implementation of SQ4R technique to promote English reading comprehension and reflective thinking of learners / พรนิภา บรรจงมณีพรนิภา บรรจงมณี
2548การใช้ภาพยนตร์ประกอบการอภิปรายเพื่อส่งเสริมความสามมารถในการอ่านภาษาอังกฤษความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณของนักเรียนเตรียมทหาร = Use of film - based discussion to promote English reading ability, creative writing ability, and critical thinking of pre - cadets / คนึงนิจ จิตตรงคนึงนิจ จิตตรง
2549ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษกับการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบกว้างขวาง = Relationship between self-directed learning in English reading and child rearing practices of prathom suksa 6 students using English extensive reading activities / พระภูวดล ปิยสีโลพระภูวดล ปิยสีโล