Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาศิลปะระดับปริญญาตรี = Use of content-based instruction with art content to develop English reading and speaking abilities among undergraduate students / พิณ พัวพันธ์สกุลพิณ พัวพันธ์สกุล
2552การใช้เนื้อหาท้องถิ่นในการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด การอ่านภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using local contents in cooperative language learning to promote english speaking, reading abilities and local knowledge of expanding level students / อำนาจ สมบัติยานุชิตอำนาจ สมบัติยานุชิต
2555การใช้แผนผังความคิดร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถในการพูดนำเสนอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of mind mapping and group discussion to enhance English reading and oral presentation abilities among Mathayom 5 students / สมบัติ คำมูลแก้วสมบัติ คำมูลแก้ว
2551การใช้กิจกรรมเว็บเควสเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสามารถทางการพูดนำเสนอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Using WebQuest activities to promote English reading comprehension and oral presentation ability of undergraduate students / สิตา ทายะติสิตา ทายะติ