Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การใช้การสอนแบบชักชวนเสริมด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์องค์ความรู้นิยม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและลดความวิตกกังวลของผู้เรียน / รุ่งรัตน์ มองทะเลรุ่งรัตน์ มองทะเล
2554การใช้กิจกรรมที่เน้นรูปแบบภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using form-focused activities to promote english speaking ability and to decrease anxiety among Mathayom Suksa 1 students / อัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุลอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล
2546การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรู้วัฒนธรรมไทย ของนักเรียนนานาชาติ โดยใช้การสอนแบบเชื่อมโยง = Developing English speaking ability and and Thai Culture Knowledge of International Students Through the adjunct model instruction / วรศิริ บุญชื่อวรศิริ บุญซื่อ
2550การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Use of simulation activities to promote English listening speaking abilities and motivation of developing level students / เอกอนงค์ ปวงเอกอนงค์ ปวง
2550การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของนักเรียนชาวไทยภูเขา = Using communticaties to promote english listening-speaking abilities and classroom interaction of hill tribe students / วิลาวัณย์ บุญชุ่มวิลาวัณย์ บุญชุ่ม
2552การใช้เนื้อหาท้องถิ่นในการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด การอ่านภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using local contents in cooperative language learning to promote english speaking, reading abilities and local knowledge of expanding level students / อำนาจ สมบัติยานุชิตอำนาจ สมบัติยานุชิต
2545การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวีดีทัศน์ประกอบเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปิญชาน์ รินง้าวปิญชาน์ รินง้าว
2545การสอนไวยากรณ์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / อารี บรรพตทองอารี บรรพตทอง
2546การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรรณิการ์ กาญจันดากรรณิการ์ กาญจันดา
2545การใช้วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ปนัดดา จีนประชาปนัดดา จีนประชา