Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 25 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / สุจิตรา อินทรรัศมีสุจิตรา อินทรรัศมี
2537ผลของการสอนแบบสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายที่มีต่อการจำคำศัพท์ผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วรชาติ ภู่ทองวรชาติ ภู่ทอง
2538ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / เกษร มณีเชษฐาเกษร มณีเชษฐา
2539ผลของกิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถ และความคิดเห็นในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พิพัฒน์ งอกเสมอพิพัฒน์ งอกเสมอ
2539ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เอกรัฐ อินทร์แสงเอกรัฐ อินทร์แสง
2539การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อความที่ปรับระดับภาษาและข้อความที่เพิ่มเติมรายละเอียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / กนกวรรณ คาเดทกนกวรรณ คาเดท
2539การเปรียบเทียบผลของการสอนเขียนย่อเรื่องกับการสอนให้นักเรียนตั้งคำถามเอง ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนย่อเรื่องภาษาอังกฤษ / จิตรา ชัยอมฤตจิตรา ชัยอมฤต
2539การลดความวิตกกังวลของผู้เรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมที่เน้นจิตพิสัย / บุษบา สุวรรณโสภณบุษบา สุวรรณโสภณ
2536ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / นิตยา มะลิสุวรรณนิตยา มะลิสุวรรณ
2538ผลการใช้ตัวชี้นำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / บุษยมาลี ธีรัทธานนท์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์