Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และมนุษยนิยมแนวใหม่ / ปิยะมาศ ติ่งหมายปิยะมาศ ติ่งหมาย
2538ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / เกษร มณีเชษฐาเกษร มณีเชษฐา
2539ผลของกิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถ และความคิดเห็นในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พิพัฒน์ งอกเสมอพิพัฒน์ งอกเสมอ
2546การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความและความเป็นเอกภาพของเนื้อหาในงานเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Analysis of cohesion and coherence in english written works of Mathayom Suksa 5 Students / รัตนาวดี ไกลจากรัตนาวดี ไกลจาก
2546การส่งเสริมความสามารถในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษและทัศนคติเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท / ธนางกูร ขำศรีธนางกูร ขำศรี
2544การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2548การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนของผู้เรียน = Using group process and internet information to promote English writing ability and to reduce classroom anxiety of learners / ธราพร แซ่แห่วธีราพร แซ่แห่ว