Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อความที่ปรับระดับภาษาและข้อความที่เพิ่มเติมรายละเอียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / กนกวรรณ คาเดทกนกวรรณ คาเดท
2539ผลการอ่านซ้ำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ อัตราความเร็ว และการจำคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / ประลอง ครุฑน้อยประลอง ครุฑน้อย
2548ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Outcomes of using computer-assisted instructional game to practice English reading skill of lower secondary school studentsc / ศรีสกูล จิรรัตน์สกุลศรีสกูล จิรรัตน์สกุล
2548การใช้สื่อตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using authentic materials to promote English reading interest and comprehension of mathayom suksa 4 students / กมลทิพย์ รัชชนะกุลกมลทิพย์ รัชชนะกุล
2545การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จีรพรรณ มหาพรหมจีรพรรณ มหาพรหม
2546การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ชีวัน บุญตั๋นชีวัน บุญตั๋น
2545การใช้จินตภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ทวีพร สุขแสงทวีพร สุขแสง
2546การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้วจตุพร เพชรแก้ว
2537ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พยอมศรี ไรซ์พยอมศรี ไรซ์
2544การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล