Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.005 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ผลของการใช้วิธีสอนโครงสร้างระดับยอดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายพิณ สมุทรทัยสายพิณ สมุทรทัย
2536การพัฒนาการสอนดนตรีพื้นเมือง วงสะล้อ-ซึง ตามทักษะกระบวนการ 9 ประการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ยุพิน มูลสืบยุพิน มูลสืบ
2536ผลการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน / สนิท ศิริสนิท ศิริ
2536การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จินตนา เกิดสายทองจินตนา เกิดสายทอง
2536การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางสมอง สำหรับวัยเด็กตอนปลาย = The Construction of mental ability tests for late childhood / ธนารักษ์ ปั้นเทียนธนารักษ์ ปั้นเทียน
2536การสร้างชุดการเรียนเรื่อง การเจ็บป่วยภายในบ้านสำหรับนักเรียนชาวเขาในระดับประถมศึกษา / แสงทอง วรรณแสงทองแสงทอง วรรณแสงทอง
2536การให้การบ้านของครูและการให้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองในการทำการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ปรีชา บัววิรัตน์เลิศปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
2536การใช้หน่วยการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ลำดวน สุริยวรรณลำดวน สุริยวรรณ
2536การประเมินความมีระเบียบวินัย โดยการวัดความคิด พฤติกรรม และเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรม = Discipline evaluation through measurement of thinking, behaviors, and background reason underlying the behaviors / พูลทรัพย์ ตื้อแปงพูลทรัพย์ ตื้อแปง