Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 73 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กลวิธีการนับ / จิระประภา สายญาติจิระประภา สายญาติ
2539ผลการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามวิธีของนุซุม / วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์
2539การใช้แบบฝึกที่เน้นหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เรืองรอง ศรแก้วเรืองรอง ศรแก้ว
2539ผลการใช้ชุดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / กฤษณา ศรีกอกกฤษณา ศรีกอก
2540ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง / สนั่น มาสกลางสนั่น มาสกลาง
2539บรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนป่าสัก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / กัลยา ยงยศกัลยา ยงยศ
2539การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / สมคิด ฟูคำมีสมคิด ฟูคำมี
2539การใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สมพร ปัญญาเหล็กสมพร ปัญญาเหล็ก
2539การใช้ชุดฝึกเพื่อเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กนกพร เทพคำกนกพร เทพคำ
2540ผลของการเรียนแบบวิธีค้นพบในกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / มนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนามนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา