Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 887 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การเปลี่ยนแปลงสู่อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีในชนบท / กาญจนา รัตนธรรมเมธีกาญจนา รัตนธรรมเมธี
2538พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนไม้ตะเคียน อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / ดวงฤดี ชุนสิทธ์ดวงฤดี ชุนสิทธ์
2538ศักยภาพของกลุ่มและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท / จารุพรรณ สายสุคนธ์จารุพรรณ สายสุคนธ์
2537การปรับตัวของชุมชนกิ่งเมืองกึ่งชนบทในภาคเหนือ : กรณีบ้านเบ้อ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑารัตน์ เมืองแก้วจุฑารัตน์ เมืองแก้ว
2538การใช้การศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพื่อยับยั้งการย้ายถิ่นของสตรีชนบทภาคเหนือ / สุมาลี วรรณรัตน์สุมาลี วรรณรัตน์
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / คนึงนุช จาตุประยูรคนึงนุช จาตุประยูร
2537สภาพการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชุมชนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ / สืบพงษ์ แสนยาเกียรติคุณสืบพงษ์ แสนยาเกียรติคุณ
2538ผลการนำเสนอลักษณะชี้บ่งของความคิดรวบยอดที่มีต่อการเกิดความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วารี ชมชื่นวารี ชมชื่น
2537รูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน บ้านห้วยน้ำหนัก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / อรนุช หิรัญคุปต์อรนุช หิรัญคุปต์
2537ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / สุจิตรา อินทรรัศมีสุจิตรา อินทรรัศมี