Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 40 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้วจตุพร เพชรแก้ว
2545ผลของการเรียนรู้กลุ่มคำรูปแบบที่มีต่อความสามารถทางการพูดและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ธัญญา มีชัยธัญญา มีชัย
2545ผลการใช้ชุดการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการสอนโครงสร้างระดับยอด สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / หทัยกาญจน์ เปรมใจสุขหทัยกาญจน์ เปรมใจสุข
2545การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาและความรู้เนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สรรพร ศิริขันธ์สรรพร ศิริขันธ์
2538ผลของการที่ผู้เรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจำ / นิตยา ชัยสวัสดิ์นิตยา ชัยสวัสดิ์
2552การใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Using multiple intelligences activities to promote english oral presentation ability and positive attiudes of developing level students / ปณิสา สอนสุวิทย์ปณิสา สอนสุวิทย์
2537ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พยอมศรี ไรซ์พยอมศรี ไรซ์
2545การพัฒนากิจกรรมการพูดบันทึกโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สายพิณ หัวเมืองแก้วสายพิณ หัวเมืองแก้ว
2544การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2535ผลของการเรียนแบบกำหนดงานที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ปิยฉัตร ปลอดโปร่งปิยฉัตร ปลอดโปร่ง