Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 40 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การปรับระดับภาษาของครูและการตอบรับของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ = Teachers' modification of language and students' uptake in English Classrooms / วรางคณา พวงมาลัยวรางคณา พวงมาลัย
2547การใช้แนวคิดการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of whole language approach to enhance English language skills and thinking skills of Mathayom Suksa 1 students / ดรรชนี หล่อวัฒนาดรรชนี หล่อวัฒนา
2548การใช้สื่อตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using authentic materials to promote English reading interest and comprehension of mathayom suksa 4 students / กมลทิพย์ รัชชนะกุลกมลทิพย์ รัชชนะกุล
2552การใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using journal writing activities to enhance english reading and writing abilities of mathayom suksa 4 students / ศศิวิมล ชินศศิวิมล ชิน
2538ผลการใช้ตัวชี้นำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / บุษยมาลี ธีรัทธานนท์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์
2545การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จีรพรรณ มหาพรหมจีรพรรณ มหาพรหม
2545การสอนไวยากรณ์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / อารี บรรพตทองอารี บรรพตทอง
2546การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรรณิการ์ กาญจันดากรรณิการ์ กาญจันดา
2546การส่งเสริมความสามารถในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษและทัศนคติเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท / ธนางกูร ขำศรีธนางกูร ขำศรี
2545การเรียนภาษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุวรรณา โปธาสุวรรณา โปธา